Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

W Pako­ści świętowali Seniorzy…

W dniu dzisiej­szym (14 listopada) w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbył się Dzień Seniora.

Wśród zaproszonych gości byli: bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Remiann, kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Katarzyna Kurow­ska, o. Adal­bert, prze­wod­nicząca Rady Słuchaczy UTW Eleonora Kap­czyń­ska, prze­wod­nicząca Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów Grażyna Cabań­ska, człon­kowie Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds Seniorów przy Bur­mistrzu Pako­ści oraz seniorzy z terenu gminy Pakość.

Gości powitała Ewa Mikołaj­czyk, po czym głos zabrał bur­mistrz Wiesław Koń­czal, który złożył seniorom i senior­kom naj­ser­decz­niej­sze życzenia. Życzenia i gratulacje złożyli rów­nież dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Joanna Reimann oraz kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Katarzyna Kurow­ska, a także prze­wod­nicząca RS UTW Eleonora Kapczyńska.

- „Szanowni Pań­stwo, Drogie Panie, Drodzy Panowie. Pozwól­cie, że z okazji Waszego święta, święta Seniorów, święta ludzi 60 + złożę Wam naj­ser­decz­niej­sze życzenia. Życzę Wam aktyw­no­ści, która Was Pakoskich Seniorów od zawsze charak­teryzowała, życzę Wam tej aktyw­no­ści na co dzień, nie tylko od święta. No i takie tradycyjne życzenia — uśmiechu na co dzień, dobrej pogody ducha. Wszyst­kiego dobrego z okazji Waszego święta” — życzył Wiesław Kończal.

W nastrojowej atmos­ferze stworzonej dzięki wyjąt­kowej aran­żacji Seniorzy wysłuchali prelek­cji przy­gotowanej przez radcę praw­nego Macieja Ziętka z dziedziny spad­ków i darowizn. Dawkę humoru zaaplikowali sami Seniorzy, którzy wcielili się w swoje role i zaprezen­towali dwa skecze: „Dama na wieży” oraz „Biurowe roz­grywki”. Swój tekst autor­ski pn. „Smaki z dzieciń­stwa i tęsk­noty” zaprezen­towała p. Irena Kniter, następ­nie p. Aleksy Krzeszew­ski wyrecytował utwór Ludwika Jerzego Kerna pt. „Po prostu nie do uwierzenia”. Oprócz zdol­no­ści aktor­skich i recytator­skich seniorzy zaprezen­towali się rów­nież w sek­cji tanecz­nej. W programie artystycz­nym wystąpiła także śpiewaczka operowa Nell Polgert-​Martwijczuk oraz grupa artystyczna Artemon.

Pod­czas uroczysto­ści wręczone zostały złote, honorowe odznaki Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów dla 7 człon­kiń pakoskiego związku.

Na zakoń­czenie zagrał zespół Zdarta Płyta.

Organizatorem spo­tkania był: Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Roz­woju oraz Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści. Ser­deczne podziękowania dla organizatorów za wspaniałą uroczystość.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD