Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Jankowie

Od trzech tygo­dni w Gminie Pakość trwają zebrania wiej­skie, pod­czas których odbywają się wybory soł­tysów i rad sołec­kich. Za nami kolejne wybory, przed nami dwa ostatnie.

W dniu dzisiej­szym to miesz­kańcy Jan­kowa zdecydowali, kto będzie reprezen­tował ich wieś. W spo­tkaniu udział wzięło aż 64 miesz­kań­ców. Funk­cję soł­tysa sprawować będzie p. Anna Trześniew­ska, natomiast do rady sołec­kiej weszli: p. Karina Chmielew­ska, p. Katarzyna Stem­pow­ska, p. Elż­bieta Matuszak, p. Bogusława Gór­ska, p.Stanisław Burdyna.

Gratulujemy!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD