Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Kościelcu

W sali gim­nastycz­nej Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu w dniu wczoraj­szym odbyło się zebranie wiej­skie, pod­czas którego wybrano soł­tysa i radę sołecką. To już 4 wybory w naszej gminie.

W zebraniu wiej­skim udział wzięło 47 miesz­kań­ców wsi. Po prze­prowadzonym taj­nym głosowaniu, funk­cję soł­tysa objął p. Piotr Małetka, natomiast do Rady Sołec­kiej zostali wybrani: p. Katarzyna Ptak, p. Jolanta Sobieral­ska, p. Grzegorz Siecz­karek, p. Damian Siecz­karek.

W spo­tkaniu uczest­niczyli bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, wiceprzewod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Ryszard Kuflewicz, inspek­tor ds. obsługi Rady Miej­skiej Anna Emeschaj­mer, star­szy specjalista — peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, specjalista — peł­nomoc­nik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­znal­ski oraz inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka.

Gratulujemy!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD