Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Rybitwach

Miej­scem przed­ostat­nich wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej były Rybitwy. W dniu wczoraj­szym w sali biesiad­nej „u Renaty” odbyło się zebranie wiejskie.

Na 400 upraw­nionych do głosowania udział wzięło 50 miesz­kań­ców wsi. Soł­tysem został p. Irene­usz Mróz, a do rady sołec­kiej weszli: p. Cyryla Wlekliń­ska, p. Anna Dolatow­ska, p. Mag­dalena Czer­wonka, p. Joanna Krzyżostaniak, p. Szymon Rakowski.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD