Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Rycerzewku

W dniu wczoraj­szym w świetlicy wiej­skiej w Rycerzewku odbyły się ostat­nie wybory sołec­kie w naszej gminie.

Na wstępie spo­tkania soł­tys Roman Kac­przak podziękował miesz­kań­com wsi za zaan­gażowanie i wręczył okolicz­no­ściowe dyplomy.

Soł­tysem na nową kaden­cję został dotych­czasowy soł­tys Roman Kac­przak, a do rady sołec­kiej weszli: p. Bogumiła Kołodziej­czyk, p. Iwona Kac­przak, p. Mag­dalena Sobieral­ska, p. Bar­tosz Jagodziński.

Gratulujemy!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD