Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wyścigi trak­torów – trwają zapisy

Tradycyj­nie, w ostat­nią nie­dzielę sierp­nia odbędą się wyścigi trak­torów o Puchar Pol­ski. To już 9. edycja wyścigów, 3. przy współ­pracy sieci sklepów rolniczo-​technicznych Grene.

W dniu wczoraj­szym odbyła się kon­feren­cja poświęcona zawodom ciągników.

Zawod­nicy wezmą udział w 2 kon­kuren­cjach: w wyścigu na ¼ mili oraz w slalomie rów­noległym w sze­ściu kategoriach: do 80 KM, powyżej 80 KM, trak­tory retro, Ursus C-​330 i Ursus C-​45, „kobiety na trak­torach”. Po raz pierw­szy sędziowie specjal­nie nagrodzą rów­nież naj­głośniej­sze trak­tory.

Dodat­kowo w tym roku organizatorzy zor­ganizują strefę dla maluchów oraz strefę plażowicza.

Rejestracja zawod­ników: http://​zgloszenie​.grenerace​.pl/​a​n​k​i​e​t​a​/​444524​/​z​g​l​o​s​z​e​n​i​e​-​d​o​-​s​t​a​r​t​u​-​w​-​w​y​s​c​i​g​a​c​h​-​t​r​a​k​t​o​r​o​w​-​g​r​e​n​e​-​r​a​c​e​-​2019​-​p​u​c​h​a​r​-​p​o​l​s​k​i​-​n​a​-​p​o​l​a​c​h​-​w​i​e​l​o​w​s​i​.​h​t​m​l​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​l​5​U​X​G​s​L​z​i​4​L​t​v​x​p​D​L​G​P​L​I​y​g​O​0​q​w​X​_​i​v​e​0​d​7​h​l​c​36​-​I​_​Z​E​S​F​Z​V​s​o​x​c​3​X​s

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD