Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

X Tur­niej Firm

X Tur­niej Firm w piłce noż­nej na trawie o Puchar OSP oraz o Prze­chodni Puchar Bur­mistrza Pako­ści organizowana przez Ochot­niczą Straż Pożarną w Pako­ści, w którym udział wzięło 12 zespołów. Zakoń­czyła się po raz drugi z rzędu zwycięstwem firmy PACIO.

Tur­niej został po raz dziesiąty zor­ganizowany przez Ochot­niczą Straż Pożarną w Pako­ści na stadionie miej­skim, na którym zostały wydzielone dwa mniej­sze boiska o wymiarach orlika. Mecze roz­grywane były na dwóch boiskach rów­nocześnie. O godzinie 9:00 Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, Zastępca Bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski, Prezes Ochot­niczej Straży Pożar­nej Andrzej Idziaszek, Naczel­nik Tomasz Kujawa, członek zarządu OSP do spraw sportu Mate­usz Paciorek przy­witali wszyst­kie drużyny i otworzyli tur­niej oraz czuwali nad prawidłowym prze­biegiem tur­nieju. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Tur­niej wygrał zespół PACIO to jest ich drugie mistrzostwo w tych roz­gryw­kach. Do finału prze­byli ciężką drogę, gdyż w meczach ćwierć­finałowych i pół­finałowych stoczyli zacięte pojedynki. W finale pokonali firmę KMW INVEST 3:2 (2:0) w pojedynku o trzecie miej­sce zajęła Fabryka Wag Kalisto pokonując zespół z Policji 4:0. Kolejne miej­sca zajęli Kopal­nia Surow­ców Mineral­nych HER­MES, Koledzy, Złomiarze, OSP Pakość, Broster Janikowo, Mila, Zimny Lech, PSP Ino­wrocław. Naj­lep­szymi pił­karzami zostali wybrani Mar­cin Moritz z OSP, Fabian Sudoł z KMW INVEST, Maciej Gocz­kow­ski z Policji, Bram­karzem Łukasz Retka, królem strzel­ców z 9 trafieniami Kac­per Mozgawa z Fabryki Wag Kalisto. Tur­niej sędziowali: Michał Chrzanow­ski z Piech­cina, Gerard Gólcz, Szymon Lewan­dow­ski z Pako­ści. Pod­czas tur­nieju cały czas dla wszyst­kich uczest­ników ponad 200 pił­karzy strażacy ser­wowali grilla i grochówkę. Dla naj­młod­szych kibiców był dmuchany plac zabaw i wata cukrowa. Spon­sorami tur­nieju byli: Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści oraz firmy biorące udział w tur­nieju. Ciekawostką jest fakt iż w więk­szo­ści zespołów grali w 90% pracow­nicy danych firm. Tur­niej wypadł kolejny raz bar­dzo pomyśl­nie i w przy­szłych latach będzie nadal kon­tynuowana jego tradycja. Szczególne podziękowania Zarząd OSP w Pako­ści składa na ręce druha Mate­usza Paciorka za wspar­cie finan­sowe oraz merytoryczne całego turnieju.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD