Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

XIV kwesta na cmenatrzu parafilanym

20 045,00 zł – tyle zebrano pod­czas dwu­dniowej kwesty kal­waryj­skiej na cmen­tarzu parafial­nym, która tradycyj­nie odbyła się we Wszyst­kich Świętych oraz Dzień Zaduszny. To już XIV kwesta zor­ganizowana przez fun­dację Kal­waria Pakoska.

Tegorocz­nym celem kwesty było zebranie środ­ków na renowację zabyt­kowego krucyfiksu z 1760 roku z ołtarza polowego na Wzgórzu Kal­waryj­skim oraz na prace w kaplicy Wniebo­wzięcie Naj­święt­szej Marii Panny.

Na stoisku fun­dacji można było zaopatrzyć się w kalen­darz kal­waryj­ski, wydaw­nic­twa, magnesy i wiele innych gadżetów.

W kwe­ście uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab wraz z rad­nymi, człon­kowie Rady Programowej Fun­dacji Kal­waria Pakoska, przyjaciele fun­dacji, uczniowie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD