Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

XIV Zlot Szkół

Zlotem szkół i klubów imienia Powstań­ców Wiel­kopol­skich zain­augurowano w Pako­ści obchody 100 Lecia Odzyskania Niepodległości.

Dzisiaj, 21 września w godzinach poran­nych, w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wlkp roz­począł się czter­nasty Zlot szkół i klubów im. Powstań­ców Wlkp, w którym udział bierze kil­kana­ście delegacji z zaprzyjaź­nionych szkół, noszących imię tego samego Patrona. W roz­poczęciu Zlotu uczest­niczył Bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal, Wiceprzewod­niczący Rady Miej­skiej p. Marek Szym­bor­ski, prze­wod­nicząca Rady Rodziców przy SP im. Powstań­ców Wlkp p. Renata Gołębiew­ska, człon­kowie Fun­dacji Kal­waria Pakoska oraz Dyrek­tor Szkoły p. Mirosław Goz­dera wraz z Zastęp­czynią p. Mał­gorzatą Dziób­kow­ską, która jest jed­nocześnie Prezesem Pakoskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Organizatorem Zlotu, oprócz Dyrek­cji szkoły, jest Pakoski Oddział TPPW, zrzeszający potom­ków Powstań­ców Wiel­kopol­skich. W Zlocie swój udział zapowiedzieli rów­nież przed­stawiciele władz wojewódz­kich oraz Zarządu Głów­nego TPPW z Poznania.

Należy wspo­mnieć, że kolej­nym punk­tem obchodów 100 lecia Odzyskania Nie­pod­legło­ści będzie Cap­strzyk 100 Lecia Nie­pod­legło­ści, który odbędzie się 12 paź­dzier­nika br. (piątek) w Ośrodku Kul­tury i Turystyki.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD