Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Z her­bem Pako­ści na Jasną Górę

W dniu dzisiej­szym, po poran­nej mszy świętej która odbyła się w kościele pw. bł. Michała Kozala w Janikowie piel­grzymi wyruszyli do Sank­tuarium Matki Bożej Częstochow­skiej na Jasnej Górze w 47 Pieszej Pielgrzymce.

Wśród nich znaleźli się rów­nież pąt­nicy z Pako­ści w koszul­kach ufun­dowanych ze środ­ków prywat­nych przez bur­mistrza Zyg­munta Gronia.


O powodzenie na pąt­niczym szlaku modlili się uczest­nicy piel­grzymki, ich bliscy oraz miesz­kańcy wraz z zastęp­czynią bur­mistrza Różą Sielecką. Uczest­nicy będą maszerować dzien­nie ok. 40 km do miasta, które każ­dego roku jest celem wielu pielgrzymów.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD