Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Za nami festyn Malucha

Sielan­kowa zabawa i uśmiech­nięte twarze dzieci — to obraz, który można było zauważyć pod­czas wczoraj­szego Festynu Malucha, zor­ganizowanego przez Urząd Miej­ski w Pako­ści. Wspaniała pogoda oraz interesujący program festynu przy­ciągnęły rzeszę miesz­kań­ców gminy Pakość i okolicz­nych miejscowości.

Atrak­cji było co nie­miara. Ogromną radość sprawiło wszyst­kim dzieciom malowanie twarzy. Tak „wystrojone” doskonale bawiły się na dmuchanym placu zabaw. Rów­nie ciekawie było w punk­cie spor­towym. Tu na dzieciaki czekało wiele kon­kuren­cji spor­towych z nagrodami. Nad spraw­nym prze­biegiem rywalizacji spor­towej czuwali pakoscy animatorzy.

Festyn uatrak­cyj­niła wizyta strażaków, którzy zaprezen­towali naj­młod­szym sprzęt znaj­dujący się na wyposażeniu wozów strażac­kich. Natomiast policjanci z Komisariatu Policji w Pako­ści prze­prowadzili akcję znakowania rowerów.

Wszyscy uczest­nicy festynu mogli posilić się gril­lowaną kieł­basą, watą cukrową, słodyczami oraz napojami. Pod­czas festynu można było się spisać w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021.

Urząd Miej­ski w Pako­ści składa ser­deczne podziękowania dla animatorów – Leszka Adryana, Zbigniewa Szuber­tow­skiego, Mariusza Lewan­dow­skiego i Szymona Lewan­dow­skiego, strażakom z Ochot­niczej Straży Pożar­nej oraz policjan­tom z Komisariatu Policji w Pako­ści za pomoc w organizacji festynu!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD