Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Szanowni Pań­stwo,
Główny Punkt Infor­macyj­nych Fun­duszy Europej­skich w Byd­gosz­czy zaprasza na BEZ­PŁATNE spo­tkanie infor­macyjne pt. „Przed­siębiorco! Zwiększ swoje szanse na sukces”.

Na spo­tkaniu omówione zostaną moż­liwo­ści wspar­cia dla przed­siębiorstw MŚP dostępne w Programie Inteligentny Roz­wój oraz Regional­nym Programie Operacyj­nym, formy zwrotne na roz­wój działal­no­ści oraz moż­liwo­ści dofinan­sowania na szkolenia dla wła­ścicieli, kadry kierow­niczej oraz innych pracow­ników mikro, małych i śred­nich firm.

Więcej infor­macji znaj­duje się pod adresem: http://​moj​region​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​r​p​o​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​-​i​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​e​?​m​m​i​d​=​227

image001

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD