Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zebraliśmy ponad 16 tys. złotych

Dnia 15 stycz­nia 2017 roku odbyła się Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. Sztab 25 Finału WOŚP znaj­dował się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Na ulicach Pako­ści jak i w całej gminie kwestowało 46 wolon­tariuszy. Dzięki ofiar­no­ści miesz­kań­ców udało się zebrać 16.385,11zł. To o ponad 3 tysiące złotych więcej niż w roku ubiegłym.

25 finał WOŚP roz­począł się na sali gim­nastycz­nej gim­nazjum, gdzie roze­grano 2 mecze koszykówki. W pierw­szym meczu drużyna młodzików pokonała drużynę złożoną z rodziców i zawod­ników “SOKOŁA54:51. W drugim spo­tkaniu Zawod­nicy drużyny amator­skiej uczest­niczący w roz­gryw­kach TKKF ulegli drużynie gwiazd koszykar­skich “SOKOŁA56:62. W trak­cie roz­grywek prezes klubu Hen­ryk Kuchar­czyk w dowód uznania dla klubu “SOKÓŁ” prze­kazał okolicz­no­ściowy grawer­tonem, a trener drużyn koszykar­skich Mariusz Lewan­dow­ski prze­kazał zestaw pamiąt­kowych zdjęć zawodników.

Orkiestrowe granie na scenie w OKiT roz­poczęło się występem przed­szkolaków z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. W dal­szej kolej­no­ści zaprezen­towały się dzieci i młodzież z sek­cji działających przy OKIT: m.in. gry na instrumen­tach klawiszowych, sek­cji tanecz­nej, sek­cji wokal­nej Vagando. Wystąpili także uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści. Krótko po godzinie 17:00 na scenie pojawił się zespół The Genada Band z Gniewkowa.

O godzinie 18:00 roz­poczęła się licytacja gadżetów prze­słanych przez WOŚP, jak i tych ufun­dowanych przez miesz­kań­ców gminy Pakość. Były to między innymi bombka oraz słod­kie upo­minki od słuchaczy UTW w Pako­ści, fotografia Pako­ści w 3D, bilety na przejazd autobusami Mat­bud, grawer­ton z podobizną Jurka Oswiaka, srebrne obrączki czy pióro Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala. Jak co roku na zakoń­czenie licytacji zlicytowano Polfinka prze­kazanego dla WOŚP przez Komisariat Policji w Pako­ści, który został wylicytowany na kwotę 600 zł.

Po licytacji na scenie pojawił sie zespół Momenty z Byd­gosz­czy. Na zakoń­czenie na pakoskim nie­bie roz­błysło światełko do nieba.

Sztab Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy ser­decz­nie dziękuje wszyst­kim osobom, które włączyły się w przy­gotowanie tegorocz­nego finału. Szczególne podziękowania należą się wolon­tariuszom, dyrek­cji oraz nauczycielom Szkoły Pod­stawowej i Gim­nazjum, którzy przez cały dzień pracowali w sztabie licząc zebrane pieniądze. Dziękujemy policji, która przez cały czas czuwała nad bez­piecz­nym prze­biegiem 25 finału Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy w naszej gminie, straży pożar­nej za pomoc w przy­gotowaniu fajerwerków.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD