Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zebranie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa

W dniu wczoraj­szym, w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Ino­wrocławiu odbyło się coroczne zebranie Rady Instytutu, któremu prze­wod­niczył abp Woj­ciech Polak Prymas Polski.

W spo­tkaniu uczest­niczyli: bp. Woj­ciech Polak, biskup byd­goski Jan Tyrawa, Prezydent Ino­wrocławia Ryszard Brejza, kanc­lerz Kurii Metropolital­nej w Gnieź­nie ks. kan. Zbigniew Przy­byl­ski, bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Ino­wrocławiu ks. prał. Leszek Kacz­marek i dyrek­tor Liceum Jana Kasprowicza w Ino­wrocławiu Rafał Łasz­kiewicz.

Pod­czas obrad przyjęto sprawoz­danie z ubiegłorocz­nej działal­no­ści, omówiono plany na 2018 rok, wśród których wymienić można m.in. organizację spo­tkań z uczniami szkół pod­stawowych w celu przy­bliżenia syl­wetki Prymasa Józefa Glempa, połączona z projek­cją filmu Jerzego Klechty „Prymas prze­łomu”. Prze­prowadzony zostanie rów­nież kon­kurs „Ku chwale ducha”, którego celem jest promocja war­to­ści chrze­ścijań­skich w życiu współ­czesnego człowieka. Wytypowano laureata statuetki „Ku chwale”, którym został pierw­szy proboszcz i budow­niczy kościoła Świętej Królowej Jadwigi, długoletni kapelan ino­wrocław­skiego szpitala oraz kapelan strażaków wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego ks. kanonik Zenon Rutkowski.
Zdjęcia: Jarosław Hejenkowski/​UMI

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD