Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zebranie sprawoz­daw­czo – wybor­cze w pakoskim kole Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919

26 lutego 2019r. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich odbyłon­się zebranie sprawoz­daw­czo – wybor­cze koła TPPW.

Po przed­stawieniu przez prezesa koła sprawoz­dania z działal­no­ści w mijającej kaden­cji oraz przez skarb­nika sprawoz­dania finan­sowego, zarząd uzyskał absolutorium. Dokonano wyboru zarządu koła na następną kaden­cję. Funk­cje prezesa powierzono ponow­nie p. Mał­gorzacie Dziób­kow­skiej, wiceprezesa p. Wiesławowi Koń­czalowi, sekretarza p. Mar­kowi Pucz­kar­skiemu, skarb­nika P. Annie Wol­fram, zaś człon­kiem zarządu w miej­sce zmar­łego śp. Stanisława Soszyń­skego wybrano p.Jana Kur­czew­skiego.

Pod­czas zebrania wybrano także czworo delegatów, którzy będą reprezen­towali pakoskie koło pod­czas zjazdu Oddziału Kujaw­sko – Pomor­skiego w Byd­gosz­czy pod koniec marca 2019 r.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919 głów­nie stawia sobie za cel krzewienie wiedzy i tradycji związanej z powstaniem. Pakoskie koło działa od 1999 r. Skupia człon­ków rodzin powstań­czych, emerytowanych i czyn­nych nauczycieli i pracow­ników Szkoły Pod­stawowej im Powstań­ców Wiel­kopol­skich oraz miłośników tradycji.

DSC08087777

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD