Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zgłaszanie kan­dydatur na człon­ków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy do zgłaszania kan­dydatur na człon­ków Zespołu ds. budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2020r.

Zadania Zespołu obej­mują m.in. for­malną i merytoryczną weryfikację zgłoszonych przez miesz­kań­ców gminy przed­się­wzięć do realizacji w 2020 r., wskazanie listy zadań, które pod­dane zostaną pod głosowanie miesz­kań­com gminy oraz przy­gotowanie i nad­zorowanie głosowania dotyczącego wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2020 r.
W skład Zespołu, który powołany zostanie zarządzeniem Bur­mistrza wej­dzie 7 osób, w tym 2 przed­stawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W przy­padku więk­szej liczby zgłoszeń wyłonienie człon­ków Zespołu spo­śród kan­dydatur przed­stawionych przez organizacje pozarządowe nastąpi w drodze publicz­nego losowania.
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na druku stanowiącym załącz­nik do niniej­szego ogłoszenia, drogą elek­troniczną na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub osobi­ście w Sekretariacie Urzędu Miej­skiego bądź za pośred­nic­twem poczty na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość z dopiskiem „Zespół ds. budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2020 r.” w ter­minie do 18 lipca 2019 r. do godz. 15.00.

pdfFor­mularz zgłoszeniowy budżet obywatel­ski31.39 KB

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD