Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Życzenia od p. Czesławy Grabias

Tradycyj­nie, za pośred­nic­twem bożonarodzeniowej kartki świątecz­nej, Bur­mistrz Wiesław Koń­czal prze­kazał Seniorom, miesz­kań­com naszej Gminy, świąteczne życzenia.

Trafiły one do prawie sze­ściuset osób i spo­tkały się z miłym przyjęciem, o czym świad­czą prze­kazywane nam liczne podziękowania. W oryginalny spo­sób życzenia prze­kazała p. Czesława Grabias, dedykując nam słowa napisanego na tę okazję wiersza:

scan 3 1

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD