Twój urząd, infor­macje dla petenta

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego

W miesiącu kwiet­niu roz­poczynają się badania ankietowe Urzędu Statystycz­nego w Byd­gosz­czy, badania w pełni anonimowe pozwalające uzyskać wiedzę nt. sytuacji gospodarstw rol­nych i domowych naszego kraju.

Czytaj więcej: Badanie ankietowe Urzędu Statystycz­nego

Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów

W dniu 31 marca 2017 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­ski Związek Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów Koło Pakość na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytal­nym pt. „Spo­tkanie integracyjne emerytów, ren­cistów”.

Czytaj więcej: Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów

Roz­poczynamy realizację inwestycji i zadań

Szanowni Pań­stwo,

Zgod­nie z wcześniej­szym planem roz­poczynamy realizację długo oczekiwanych inwestycji i zadań, których pomyślne wdrożenie w znaczący spo­sób wpłynie na pod­niesienie jako­ści życia miesz­kań­ców naszej gminy, a także pod­niesie jej war­tość majątkową.

Czytaj więcej: Roz­poczynamy realizację inwestycji i zadań

Ostrzeżenie firmy Eltel Networks

W naj­bliż­szym czasie na terenie Gminy Pakość prowadzone będą działania firmy Eltel Networks w sprawie budowy linii elek­troener­getycz­nej 400 kV Jasiniec — Pąt­nów.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie firmy Eltel Networks

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD