Twój urząd, infor­macje dla petenta

XIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporzadek obrad…100.69 KB

Pracow­nicy Urzędu Skar­bowego pomogą wypeł­nić PIT

W dniach 24 i 25 marca 2017 roku w godzinach od 12:00 do 20:00 w Galerii Sol­nej w Ino­wrocławiu dyżurować będą pracow­nicy Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu, którzy pomogą spo­rządzić zeznanie podat­kowe i wysłać drogą elek­troniczną.

Czytaj więcej: Pracow­nicy Urzędu Skar­bowego pomogą wypeł­nić PIT

Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2017 roku

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2017 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji kon­kur­sowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2017 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie

logo LGD