Twój urząd, infor­macje dla petenta

Ostrzeżenie firmy Eltel Networks

W naj­bliż­szym czasie na terenie Gminy Pakość prowadzone będą działania firmy Eltel Networks w sprawie budowy linii elek­troener­getycz­nej 400 kV Jasiniec — Pąt­nów.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie firmy Eltel Networks

Dwie szkoły pod­stawowe w Pakości

Nie­wąt­pliwie głów­nym i naj­waż­niej­szym tematem wtor­kowej sesji Rady Miej­skiej było przyjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół pod­stawowych i gim­nazjów do nowego ustroju szkol­nego.

Czytaj więcej: Dwie szkoły pod­stawowe w Pako­ści

Pracow­nicy Urzędu Skar­bowego pomogą wypeł­nić PIT

W dniach 24 i 25 marca 2017 roku w godzinach od 12:00 do 20:00 w Galerii Sol­nej w Ino­wrocławiu dyżurować będą pracow­nicy Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu, którzy pomogą spo­rządzić zeznanie podat­kowe i wysłać drogą elek­troniczną.

Czytaj więcej: Pracow­nicy Urzędu Skar­bowego pomogą wypeł­nić PIT

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD