Twój urząd, infor­macje dla petenta

Kon­sul­tacje spo­łeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza kon­sul­tacje spo­łeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”.

W związku z opracowaniem projektu dokumentu strategicz­nego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”, infor­muję o moż­liwo­ści zapoznania się z przed­miotowym dokumen­tem w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści w dniach i godzinach urzędowania, na stronie inter­netowej ww​.pakosc​.pl oraz w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej, w ter­minie od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r.

Czytaj więcej: Kon­sul­tacje spo­łeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej

Spo­tkanie ws Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej (PGN)

W związku opracowywaniem przez Gminę Pakość Planu gospodarki niskoemisyj­nej zapraszamy miesz­kań­ców gminy na spo­tkanie infor­macyjne, które odbędzie się we wtorek 20 grud­nia 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sala nr 17, I piętro)

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej (PGN)

Masz wpływ na poprawę stanu powietrza w naszej gminie — nie pal śmieci

Przy­pominamy miesz­kań­com gminy Pakość, że spalanie śmieci, zwłasz­cza odpadów z tworzyw sztucz­nych, jest nie­zgodne z prze­pisami prawa (ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu i czysto­ści w gminach, regulamin utrzymania porządku i czysto­ści w gminie), a przede wszyst­kim szkodliwe dla naszego zdrowia.

Czytaj więcej: Masz wpływ na poprawę stanu powietrza w naszej gminie — nie pal śmieci

Opracowanie Planu Gospodarki Emisyj­nej — ankieta dla budynków

Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­gotowuje się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej. W związku z czym prze­prowadzane będą ankiety dot. budyn­ków znaj­dujących się na terenie Naszej Gminy. Wypeł­nienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne.

Czytaj więcej: Opracowanie Planu Gospodarki Emisyj­nej — ankieta dla budyn­ków

Zaproszenie na spo­tkanie ws Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej (PGN)

W związku opracowywaniem przez Gminę Pakość Planu gospodarki niskoemisyj­nej zapraszamy miesz­kań­ców gminy na spo­tkanie infor­macyjne, które odbędzie się w piątek 21 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Celem spo­tkania jest omówienie tematów związanych z gospodarką niskoemisyjną (wykorzystanie odnawial­nych źródeł ener­gii oraz efek­tyw­ność ener­getyczna) na obszarze Miasta i Gminy Pakość.

Plan gospodarki niskoemisyj­nej jest dokumen­tem strategicz­nym, którego celem jest określenie wizji roz­woju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na pod­niesieniu efek­tyw­no­ści ener­getycz­nej, zwięk­szeniu wykorzystania odnawial­nych źródeł ener­gii oraz reduk­cji emisji gazów cieplarnianych.

Pod­czas spo­tkania zostaną przed­stawione infor­macje na temat celu, zasad opracowywania i wdrażania PGN oraz korzy­ści jakie niniej­szy dokument nie­sie dla miesz­kań­ców i przed­siębior­ców z Gminy Pakość.

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyj­nej umoż­liwi korzystanie ze środ­ków Unii Europej­skiej na cele ograniczenia emisji gazów cieplar­nianych z nowej per­spek­tywy finan­sowej 20142020 z m.in. Regional­nego Programu Operacyj­nego czy Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko.

Spo­tkanie poprowadzi przed­stawiciel firmy BONDI – wykonawcy PGN.

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie

logo LGD