Twój urząd, infor­macje dla petenta

Przyjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rada Miej­ska w Pako­ści w dniu 28 lutego 2017 przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Treść uchwały…

Raport z kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162014 oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z kon­sul­tacji spo­łecz­nych w sprawie projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162024

Czytaj więcej: Raport z kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata…

Rewitalizacja Gminy Pakość — kon­sul­tacje społeczne

Dnia 1 grud­nia 2016 r. o godz. 13.00 oraz 8 grud­nia 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sala nr 17, I piętro) odbędą się spo­tkania kon­sul­tacyjne w sprawie projektu Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych na spotkanie.

Zapraszamy do kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Kon­sul­tacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie spo­rządzonego projektu uchwały. Kon­sul­tacje prze­prowadzone będą w okresie od 28 listopada 2016 r. do 19 grud­nia 2016 r. w formie:

  • uwag w postaci papierowej lub elek­tronicz­nej składanych poprzez for­mularz konsultacji,
  • spo­tkań konsultacyjnych,
  • zbierania uwag ustnych.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz for­mularz kon­sul­tacji będą dostępne od 21 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (biuro nr 18, I piętro) oraz na stronie inter­netowej gminy.

pdfProjekt uchwały178.35 KB

Wypeł­niony pdffor­mularz kon­sul­tacji 113.2 KBmożna prze­kazywać:

  • bez­pośred­nio do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (sekretariat),
  • drogą elek­troniczną na adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
  • drogą korespon­den­cyjną na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość.

Ter­min i miej­sce spo­tkania kon­sul­tacyj­nego – 8 grud­nia 2016 r., godz. 13.00, Urząd Miej­ski w Pako­ści, I piętro, pokój nr 17

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD