Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Porad­nik turysty — warto prze­czytać przed wyjaz­dem na wakacje

Muszelka z plaży, oryginalny upo­minek, regionalna wędlina… Czasem dopiero na granicy, okazuje się, że prze­wozimy towary, za które grozi nam w Pol­sce wysoka grzywna, albo od 3 do 5 lat więzienia. Aby unik­nąć przy­krych nie­spodzianek, warto poznać zarówno pol­skie prawo celne, jak i prze­pisy w kraju, do którego wyjeżdżamy.

Czytaj więcej: Porad­nik turysty — warto prze­czytać przed wyjaz­dem na wakacje

Wotum zaufania dla burmistrza

Radni Pako­ści pod­czas sesji absolutoryj­nej udzielili Bur­mistrzowi Zyg­mun­towi Groniowi wotum zaufania, a także wynikiem 13 głosów „za” i 1 wstrzymującym absolutorium za 2021 rok.

Czytaj więcej: Wotum zaufania dla bur­mistrza

Pod­sumowanie projektu „Wdrażanie stan­dar­dów obsługi inwestora”

Dnia 21 czerwca 2022 roku odbyła się kon­feren­cja pt. „Budowanie lokal­nych sieci współ­pracy na rzecz obsługi inwestora oraz strategiczne podej­ście do zarządzania roz­wojem gospodar­czym”, pod­sumowująca efekty projektu pt. „Wdrażanie stan­dar­dów obsługi inwestora w samorządach wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego”, w ramach działania 2.18 Wysokiej jako­ści usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej: Pod­sumowanie projektu „Wdrażanie stan­dar­dów obsługi inwestora”

Kon­trola segregacji opadów na osiedlu Mogileńskim

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że w czerwcu br. prze­prowadzono wstępną kon­trolę segregacji odpadów komunal­nych powstających w budyn­kach wielorodzin­nych przy ul. Mogileń­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: Kon­trola segregacji opadów na osiedlu Mogileń­skim

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD