Twój urząd

Prze­budowa drogi gmin­nej w Mielnie

W miej­scowo­ści Mielno ku koń­cowi mają się prace związane z prze­budową drogi gmin­nej nr 150437C o długo­ści 264 m. Moder­nizacja ułatwi miesz­kań­com dojazd do grun­tów rolnych.

Czytaj więcej: Prze­budowa drogi gmin­nej w Miel­nie

Infor­macja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Dnia 25 czerwca 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Infor­macja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Nabór kan­dydatów na ławników

W związku z upływem kaden­cji ław­ników Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu, infor­muje się zain­teresowanych miesz­kań­ców, że zgod­nie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech­nych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), oraz na pod­stawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Byd­gosz­czy w sprawie określenia liczby ławników

Czytaj więcej: Nabór kan­dydatów na ław­ników

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD