Twój urząd

Program Współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Program Współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wymiana odcinka sieci wodociągowej

W dniu 08 listopada 2017 r. nastąpiło prze­kazanie placu budowy dla inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno.

Czytaj więcej: Wymiana odcinka sieci wodociągowej

Prze­budowa oświetlenia w gminie Pakość

W dniu 30 paź­dzier­nika 2017 roku zostały zakoń­czone roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Prze­budowa oświetlenia w gminie Pakość” w zakresie robót budow­lanych polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projek­towanych lamp oświetleniowych w m. Pakość, na terenie działek nr 1 Pakość, obręb 1 oraz 13 obręb Lud­kowo, gm.Pakość.

Czytaj więcej: Prze­budowa oświetlenia w gminie Pakość

Za nami XXV sesja Rady Miejskiej

XXV sesję Rady Miej­skiej w Pako­ści która odbyła się 26 paź­dzier­nika 2017 r. otworzył prze­wod­niczący Rady p. Jerzy Joachimiak. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad, zaak­cep­towaniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XXIV sesji Rady Miej­skiej Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści w okresie od 15 września 2017 r. do 19 paź­dzier­nika 2017 r.

Czytaj więcej: Za nami XXV sesja Rady Miej­skiej

Inwestujemy z pozyskanych pieniędzy — wywiad z Burmistrzem

O finan­sowej kon­dycji, pozyskiwanym finan­sowym wspar­ciu i modzie na piłkę nożną – z bur­mistrzem Pako­ści Wiesławem Koń­czalem roz­mawia Renata Napierkowska

WP. Panie bur­mistrzu, na por­talu spo­łecz­no­ściowym dostrzegłam ostat­nio kilka infor­macji dotyczących pozyskania przez Gminę Pakość finan­sowego wspar­cia Pań­stwa budżetu. Czego ono dotyczy?

Czytaj więcej: Inwestujemy z pozyskanych pieniędzy — wywiad z Bur­mistrzem

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD