Twój urząd

XXII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 17 pakoskiego ratusza odbędzie się XXII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…71.44 KB

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

W dniu 17 maja 2017 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny osób nie­peł­nospraw­nych”.

Czytaj więcej: Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego

Gmina Pakość realizuje wraz z 9 innymi jed­nost­kami projekt part­ner­ski pn: „Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego” współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach Europej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego. War­tość projektu stanowi kwota 1 920 493,98 zł, w tym dofinan­sowanie w wysoko­ści 1 618 592,33 zł otrzymane zostało w ramach Programu Operacyj­nego Wiedza Edukacja Roz­wój, II oś priorytetowa – Efek­tywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jako­ści usługi administracyjne.

Czytaj więcej: Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego

Budżet obywatel­ski 2018. Można składać wnioski

Od wtorku, 2 maja br. roz­poczyna się składanie wniosków do budżetu obywatel­skiego Pako­ści na rok 2018. Do pakoskiego budżetu obywatel­skiego zgłaszać można projekty o charak­terze prospołecz­nym, kul­tural­nym, edukacyj­nym, sportowym.

Czytaj więcej: Budżet obywatel­ski 2018. Można składać wnioski

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD