Twój urząd

Posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2018 r.

Uchwałą Nr XX/​223/​2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie prze­prowadzenia kon­sul­tacji spo­łecz­nych z miesz­kań­cami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatel­ski Gminy Pakość na 2018 r.”, Rada Miej­ska w Pako­ści dała „zielone światło” do współ­uczest­niczenia miesz­kań­ców Gminy Pakość w projek­towaniu wydat­ków na realizację zadań finan­sowanych z budżetu Gminy.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2018 r.

Sesja absolutoryjna za nami

Sesja absolutoryjna, czyli jedno z naj­waż­niej­szych posiedzeń Rad­nych odbyło się w czwar­tek 29 czerwca w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Sesja absolutoryjna za nami

Płat­no­ści bez­gotów­kowe w urzędzie

Gmina Pakość uczest­niczy w Programie upo­wszech­niania płat­no­ści bez­gotów­kowych w administracji publicz­nej przy użyciu ter­minali płat­niczych POS, jako jed­nej z pierw­szych w powiecie ino­wrocław­skim zrealizowane już zostało pod­łączenie i kon­figuracja ter­minala co pozwoli na dokonywanie płat­no­ści kar­tami płat­niczymi lub telefonem.

Czytaj więcej: Płat­no­ści bez­gotów­kowe w urzędzie

Dojechać do Pakości

We wtorek, 20 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się spo­tkanie, poświęcone próbom roz­wiązania problemu dojazdu do Pako­ści z kierunku Ino­wrocławia, szczegól­nie w dni wolne od pracy. Problem taki został zgłoszony pod­czas ostat­niej Sesji Rady Miej­skiej i dotyczył głów­nie godzin wieczor­nych, w soboty i niedziele.

Czytaj więcej: Dojechać do Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD