Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 29 września 2020 r. o godz. 14.30 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści w zdal­nym trybie obradowania. pdfporządek obrad…84.29 KB

Zarząd Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy ogłosił wyniki prze­targu na dokoń­czenie drogi

Szanowni Pań­stwo,
Mamy dobrą wiadomość! Zarząd Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy w dniu dzisiej­szym ogłosił wyniki prze­targu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 225 Pakość-​Strzelno”.

Czytaj więcej: Zarząd Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy ogłosił wyniki prze­targu na dokoń­czenie drogi

Spo­tkanie bur­mistrza z starostą inowrocławskim

W dniu wczoraj­szym w gabinecie bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie z starostą Ino­wrocław­skim Wiesławą Paw­łow­ską, gdzie głów­nym tematem było wyprowadzenie ruchu pojaz­dów wiel­kotonażowych z tzw. „małej obwod­nicy”. Ponadto omówiono temat pod­jęcia współ­pracy przy uruchomieniu linii autobusowej oraz kolejowej relacji Pakość-​Inowrocław.

Czytaj więcej: Spo­tkanie bur­mistrza z starostą ino­wrocław­skim

List inten­cyjny w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych podpisany

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z bur­mistrzem Bar­cina Michałem Pęziakiem pod­pisali list inten­cyjny w sprawie wyrażenia woli współ­pracy na rzecz pod­jęcia działań w zakresie przy­wrócenia połączeń kolejowych na trasie Inowrocław-​Barcin, a docelowo Inowrocław-​Żnin.

Czytaj więcej: List inten­cyjny w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych pod­pisany

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD