Twój urząd

XXIV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 21 września 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…75.90 KB

Komunikat OPS w Pakości

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że do dnia 30.09.2017 r. wydawane są skierowania do odbioru żyw­no­ści w ramach Programu Operacyj­nego Pomoc Żyw­no­ściowa Europej­skiego Fun­duszu Pomocy Naj­bar­dziej Potrzebującym (FEAD) na rok 2017/​2018.

Czytaj więcej: Komunikat OPS w Pako­ści

Roz­poczęcie prac nad projek­tem Budżetu Gminy Pakość na 2018 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2018 r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2018 r.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac nad projek­tem Budżetu Gminy Pakość na 2018 r.

Czekamy na decyzję w sprawie przedszkola

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 20142020 dotyczący zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-​merytorycznej w kon­kur­sie zin­tegrowanym nr RPKP.06.03.01-IZ.0004-​031/​16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.0004-​032/​16.

Czytaj więcej: Czekamy na decyzję w sprawie przed­szkola

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD