Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja o planowanym ter­minie odtworzenia nawirzchni

Szanowni miesz­kańcy ul. Kwiatowej i ul. Polnej w Pakości,

Z uwagi na liczne zapytania dot. ter­minu odbudowy nawierzchni ww. dróg gmin­nych po ułożeniu sieci kanalizacji desz­czowej i sanitar­nej uprzej­mie infor­mujemy, iż planowany ter­min roz­poczęcia robót odtworzeniowych nawierzchni ul. Kwiatowej to 10.10.2022r. O planowanym ter­minie roz­poczęcia robót odtworzeniowych nawierzchni ul. Polnej poin­for­mujemy w odręb­nej wiadomości.

Czytaj więcej: Infor­macja o planowanym ter­minie odtworzenia nawirzchni

Ćwiczenia WOT

W dniach 89 paź­dzier­nika 2022 roku (sobota/​niedziela), odbędą się w Pako­ści ćwiczenia 82 batalionu lek­kiej piechoty Wojsk Obrony Terytorial­nej (WOT) z Inowrocławia.

Czytaj więcej: Ćwiczenia WOT

Zmiana lokalizacji bankomatu

Z infor­macji prze­kazanej przez San­tan­der Bank Pol­ska ban­komat zlokalizowany przy ulicy św. Jana 15 w miesiącu paź­dzier­niku umiesz­czony zostanie przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości

Czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego

Ze względu na znaczący wzrost cen ener­gii elek­trycz­nej Urząd Miej­ski w Pako­ści postanowił wprowadzić ograniczenia w funk­cjonowaniu oświetlenia ulicznego.

Czytaj więcej: Czasowe wyłączenie oświetlenia ulicz­nego

Pożegnano Skarb­nika Gminy

Pod­czas sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 27 września radni pod­jęli decyzję o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Pakość, w związku z prze­kazaniem środ­ków w wysoko­ści 3 653 857,31 zł przez Wojewodę Kujawsko-​Pomorskiego na wypłatę dodatku węglowego dla miesz­kań­ców gminy.

Czytaj więcej: Pożegnano Skarb­nika Gminy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD