Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

10 lipca ostat­nim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Zostało zaled­wie kilka dni na złożenie wniosku w prze­dłużonej kam­panii dopłat bez­pośred­nich i obszarowych z PROW za 2020 rok.

Naj­bliż­szy piątek, 10 lipca, jest ostat­nim moż­liwym dniem na złożenie dokumen­tów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone i będą otwarte do godz. 19.00.

Przy­pominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosek­Plus, jak i w wer­sji papierowej. Można je rów­nież złożyć poprzez plat­formę ePUAP, prze­słać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostęp­nionej wrzutni na dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD