Twój urząd

7. sesja Rady Miejskiej

W dniu wczoraj­szym w ratuszu odbyła się VII sesja Rady Miej­skiej, pod­czas której głów­nym tematem było pod­jęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar­cie przez Gminę Pakość umowy współ­pracy Uczest­ników Kujawsko-​Pomorskiego Klastra Energii.

Zgod­nie z definicją (art. 2 punkt 15a Ustawy o Odnawial­nych Źródłach Ener­gii) klaster ener­gii to cywil­noprawne poro­zumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jed­nostki naukowe, instytuty badaw­cze lub jed­nostki samorządu terytorial­nego, dotyczące wytwarzania i rów­noważenia zapotrzebowania, dys­trybucji lub obrotu ener­gią z odnawial­nych źródeł ener­gii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dys­trybucyj­nej o napięciu znamionowym niż­szym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nie­prze­kraczającym granic jed­nego powiatu lub 5 sąsiadujących gmin. Zadaniem klastra ener­gii jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa ener­getycz­nego w obszarze jego oddziaływania, poprawa lokal­nego środowiska natural­nego, zwięk­szenie kon­kuren­cyj­no­ści lokal­nej gospodarki oraz zapew­nienie określonych korzy­ści ekonomicz­nych, np. poprzez reduk­cję kosz­tów zaopatrzenia w ener­gię.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawar­cie przez Gminę Pakość umowy współ­pracy Uczest­ników Klastra Ener­gii wywołała na sesji sporo dys­kusji. Pojawiły się wąt­pliwo­ści między innymi co do tego, jak miałby działać. W związku ze zbyt licz­nymi pytaniami i obawami rad­nych temat zostanie pod­dany dys­kusji na komisjach. Ostatecz­nie projekt nie został pod­dany pod głosowanie.

Pod­czas sesji Radni pod­jęli uchwałę w sprawie przy­znania w 2019 roku dotacji na dofinan­sowanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich lub robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabyt­ków. Kwota 20.000,00 zł przy­znana została dwóm beneficjen­tom: parafii Rzym­skokatolic­kiej pw. św. Mał­gorzaty w Kościelcu na wykonanie prac kon­ser­wator­skich przy prospek­cie organowym w kościele parafial­nym w wysoko­ści 5.000,00 zł oraz dla osobie prywat­nej na wykonanie prac remon­towych elewacji budynku wpisanego do gmin­nej ewiden­cji zabyt­ków w wysoko­ści 15.000,00 zł.

Ponadto zapoznali się z oceną zasobów pomocy spo­łecz­nej dla gminy Pakość za ro 2018, sprawoz­daniem z działal­no­ści Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści za rok 2018, sprawoz­daniem z realizacji Programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolontariacie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD