Twój urząd

75 rocz­nica Powstania Warszawskiego

O 17.00, w godzinę „W”, godzinę kiedy 75 lat temu wybuchło Powstanie War­szaw­skie, w Pako­ści roz­legł się dźwięk syren w hoł­dzie uczest­nikom zrywu.

Na skwerze armii krajowej odsłuchano hymn powstań­czy, złożone zostały wiązanki kwiatów.

W uroczysto­ści udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Michał Siem­bab, sekretarz gminy Joanna Zemełka, kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, star­szy specjalista – peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mirosław Goz­dera, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mał­gorzata Dziób­kow­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Mariola Szlyfar­ska, dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Dorota Tulibacka, dyrek­tor Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści Izabella Badyna, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — Okręg Byd­goszcz Piotr Mądry, prezes Stowarzyszenia Spad­kobier­ców Kom­batan­tów II Wojny Światowej Jan Kur­czew­ski, człon­kowie Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Halina i Janusz Wiśniew­scy oraz miesz­kańcy. Uroczystość zaszczycił kon­sul honorowy Czar­nogóry Piotr Kitta.