Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ankieta dot. tworzenia siatki połączeń kolejowych w kujawsko-​pomorskim

Mar­szałek wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Piotr Cał­becki, jako organizator publicz­nego trans­portu zbiorowego, kierując się potrzebą moż­liwie mak­symal­nego dostosowania połączeń kolejowych do potrzeb pasażerów, podej­muje inicjatywę opartą na aktyw­nym udziale miesz­kań­ców wojewódz­twa w procesie wspól­nego tworzenia regional­nej siatki połączeń kolejowych na kolejne lata.
W związku z powyż­szym przy­gotowana została krótka ankieta, mająca na celu zbadanie oczekiwań pasażerów odnośnie kształtu roz­kładu jazdy pociągów w woj. kujawsko-​pomorskim, który zacznie obowiązywać od 11 grud­nia 2022r.

Ankieta będzie aktywna do 28 marca na stronie https://​conec​tio​.pl/​a​n​k​i​e​t​a​/.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD