Twój urząd

Aport dla Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

Pod­czas wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej Radni zdecydowali o prze­kazaniu nie­ruchomo­ści grun­towej w for­mie aportu Przed­siębior­stwu Usług Gmin­nych w Pakości.

Gmina Pakość jest użyt­kow­nikiem wieczystym nie­ruchomo­ści grun­towej o powierzchni cał­kowitej 2,0638 ha, położonej w Pako­ści (obr. 4), natomiast eks­ploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyj­nej oraz dostawą wody dla miesz­kań­ców Gminy Pakość zaj­muje się spółka komunalna Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o. o. w Pako­ści.

Prze­kazanie spółce prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści grun­towej w for­mie aportu umoż­liwi budowę na przed­miotowej nie­ruchomo­ści oczysz­czalni ścieków sanitar­nych dla Miasta i Gminy Pakość. Jed­nocześnie spo­woduje pod­niesienie kapitału zakładowego Spółki, w zamian za co Gmina Pakość otrzyma ekwiwalentną liczbę udziałów w Spółce.

Na sesji uchwalono 7 uchwał.