Twój urząd

Arcy­biskup odwiedził obywateli Ukrainy

W domu piel­grzyma udostęp­nionym przez ojców Fran­cisz­kanów od ponad tygo­dnia schronienie znaj­dują uchodźcy wojenni z Ukrainy – kobiety z dziećmi. Do Pako­ści trafiły z róż­nych miejsc ogar­niętego wojną kraju.

W dniu wczoraj­szym abp Woj­ciech Polak w drodze na bierz­mowanie do sąsied­niej miej­scowo­ści odwiedził obywateli Ukrainy. Aby choć w nie­wiel­kim stop­niu przy­wrócić uśmiech na twarzy jed­nej z prze­bywających u nas Pań zor­ganizowano dla niej 39 urodziny. Był tort, upo­minek oraz naj­lep­sze życzenia.

Warto zaznaczyć, że Fran­cisz­kanie jako jedni z pierw­szych w archidiecezji gnieź­nień­skiej przyjęli uchodź­ców udostęp­niając pomiesz­czenia w domu rekolek­cyj­nym, gdzie wspól­nie z Urzędem Miej­skim w Pako­ści, organizacjami oraz miesz­kań­cami naszej gminy przy­gotowali 18 miejsc noclegowych.