Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Będą inwestycje na Giebni

19 lipca br. odbyło się pierw­sze spo­tkanie bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala z przed­stawicielami Pomor­skiej Specjal­nej Strefy Ekonomicz­nej Sp.z o.o. z Sopotu w sprawie nawiązania bliż­szej współ­pracy dotyczącej terenów inwestycyj­nych w m. Gieb­nia w gminie Pakość.

Efek­tem tego spo­tkania są trwające obec­nie dal­sze negocjacje w sprawie pod­pisania umowy pomiędzy Gminą Pakość a PSSE w Sopocie. Projekt poro­zumienia w tej sprawie wpłynął wczoraj do pakoskiego ratusza.

W ramach umowy strony zobowiązują się do współ­pracy w zakresie aktywizacji gospodar­czej nie­ruchomo­ści inwestycyj­nych, położonych na terenie gminy Pakość, poprzez współ­pracę przy pozyskiwaniu inwestorów oraz organizacji prze­tar­gów na sprzedaż, oddanie w użyt­kowanie wieczyste lub dzier­żawę nie­ruchomo­ści. Strony w ter­minie 30 dni od zawar­cia niniej­szej umowy dokonają wspól­nej inwen­taryzacji wskazanych przez Gminę lokalizacji inwestycyjnych.

Należy wspo­mnieć, że zain­teresowanie terenami inwestycyj­nymi w m. Gieb­nia wykazywało w ostat­nim czasie m.in. Instytut Badaw­czy Budowy Dróg i Mostów, Cen­trum Logistyczne Sieci Han­dlowej „DINO” czy zwolen­nicy powstania toru wyścigowego.

IMG 5490

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD