Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Boisko w Dziar­nowie coraz bliżej ukończenia

W eks­presowym tem­pie odbywa się prze­budowa ogól­nodostęp­nego boiska wielofunk­cyj­nego w Dziar­nowie w ramach projektu „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie”, a postęp prac wykonywanych przez firmę ELSIK z Żukowa widoczny jest każ­dego dnia.

- Prace przy budowie boiska są coraz bar­dziej zaawan­sowane, na placu budowy sporo się dzieje. Dzięki temu nie­bawem miesz­kańcy naszej gminy zyskają kolejne miej­sce do uprawiania sportu i rekreacji. Takie inwestycje cieszą nie tylko władze gminy ale rów­nież i miesz­kań­ców – powiedział bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Zakres prac obej­muje budowę boiska do piłki noż­nej o powierzchni 1860,00 m² z nawierzchni z trawy syn­tetycz­nej, wykonanie oświetlenia boiska z naświetlaczami i instalacją odgromową, wykonanie dojaz­dów i dojść do miejsc postojowych dla samo­chodów osobowych, wykonanie ścieżek wraz z urządzeniami rekreacji i sportu oraz elemen­tami małej architek­tury oraz wykonanie budynku socjalno-​sportowego, a także budowę infrastruk­tury podziemnej.

Na placu budowy spo­tkali się: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, specjalista-​pełnomocnik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­znal­ski, kierow­nik budowy Andrzej Eber­tow­ski oraz inspek­tor nad­zoru Krzysz­tof Szymański.

Zadanie realizowane jest w ramach Działania 7.1 Roz­wój lokalny kierowany przez spo­łecz­ność, Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

poziom kolor

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD