Twój urząd

Budżet Gminy Pakość na 2015 rok uchwalony

W poniedziałek, 29 grud­nia br. o godzinie 13.00 w sali sesyj­nej odbyła się druga Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Po otwar­ciu obrad przez Prze­wod­niczącego Rady Miej­skiej Jerzego Joachimiaka ślubowanie złożył radny Zyg­munt Groń. Pod­czas sesji radni zapoznali się z infor­macją o działal­no­ści Bur­mistrza Pako­ści w okresie międzysesyj­nym oraz przyjęli uchwały m. in. w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość 20152029, uchwalenia na rok 2015 programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami praw­nymi i jed­nost­kami organizacyj­nymi, w sprawie dopłat do wybranych taryfowych grup odbior­ców usług czy w sprawie Gmin­nego Programu Profilak­tyki i Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, a także Gmin­nego Programu Prze­ciw­działania Nar­komanii na rok 2015.

Naj­waż­niej­szym punk­tem Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2015 r., które poprzedzone zostało przed­stawieniem naj­waż­niej­szych wiel­ko­ści budżetu przez Skarb­nik Gminy p. Annę Kruszka oraz przed­stawieniem pozytyw­nych opinii Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Byd­gosz­czy. W przy­szłym roku dochody Gminy Pakość wyniosą 29 600 980,00 zł, dochody bieżące stanowią więk­szość tej kwoty 26 724 355,00 zł, natomiast dochody mająt­kowe zaplanowano na 2 876 625,00 zł.

Radni zapoznali się rów­nież z infor­macją o naj­waż­niej­szych inwestycjach planowanych w nad­chodzącym roku, którą w swoim wystąpieniu przed­stawił Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

W dal­szej czę­ści nastąpił wybór wiceprzewod­niczących Rady Miej­skiej w Pakoścu. Pierw­szym wiceprzewod­niczącym został p. Mariusz Lewan­dow­ski, drugim wiceprzewod­niczącym p. Marek Szymborski.

Ponadto ustalono składy osobowe Komisji Rewizyj­nej, Komisji Roz­woju Przed­siębior­czo­ści i Ładu Prze­strzen­nego, Komisji Spraw Spo­łecz­nych i Porządku Publicz­nego, Komisji Roz­woju Obszarów Wiej­skich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kul­tury, Sportu i Współ­pracy z Organizacjami Pozarządowymi.