Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Budżet na 2022 rok przyjęty!

W dniu wczoraj­szym odbyła się ostat­nia w tym roku Sesja Rady Miej­skiej, gdzie zadebiutował w roli prowadzącego obrady prze­wod­niczący Tomasz Oset. Radni spo­tkali się by uchwalić budżet gminy na 2022 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej zaplanowano wpływy w wysoko­ści 39 412 546,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 38 832 546,69 zł,
2) dochody mająt­kowe w kwocie 580 000,00 zł,

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok będą kształ­towały się w wysoko­ści 46 914 462,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysoko­ści 40 028 942,90 zł,
2) wydatki mająt­kowe w wysoko­ści 6 885 519,99 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 501 916,20 zł, który zostanie sfinan­sowany przy­chodami z tytułu nie­wy­korzystanych środ­ków pienięż­nych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roz­liczenia dochodów.

Duże nakłady pieniężne prze­znaczono na miej­skie inwestycje, w tym min. na:

  • budowę budynku komunal­nego — 2 800 000,00
  • poszerzenie bazy sportowo-​rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość — 72 740,00
  • budowę sieci kanalizacji desz­czowej, sanitar­nej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość — 895 037,00
  • zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyń­skich w Pako­ści oraz ulic przy­ległych — 395 000,00
  • budowę boiska w Jan­kowie — 20 000,00
  • stworzenie strefy aktyw­no­ści spo­łecz­nej poprzez budowę boiska wielofunk­cyj­nego wraz z kon­tenerem sanitar­nym w Węgier­cach — 700 000,00
  • budowę par­kin­gów przy ul. Mogileń­skiej 70 000,00, oraz wiele innych, których wkład własny gminy ogółem będzie wynosił 6 885 519,99

Za przyjęciem projektu budżetu głosowali wszyscy obecni na sali radni, czyli 14 osób. Projekt został pozytyw­nie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachun­kową w Byd­gosz­czy, oraz Komisję Budżetu i Roz­woju Gospodarczego.

Na Sesji przyjęto programy Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze­mocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 20222024, a także Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze­mocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 20222024, Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 20212024 z per­spek­tywą do roku 2028”.

Na sesji pożegnaliśmy zastępcę bur­mistrza Pako­ści Szymona Łep­skiego, który został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spo­łecz­nej Inicjatywy Miesz­kaniowej „KZN-​Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Ino­wrocławiu. Udziałow­cem spółki są Krajowy Zasób Nie­ruchomo­ści, oraz 16 gmin z terenu byłego wojewódz­twa byd­goskiego. Szymon Łep­ski z zawodu jest radcą praw­nym, z pakoskim samorządem związany był przez 19 lat. Naj­pierw peł­nił funk­cję sekretarza, a póź­niej został powołany na stanowisko zastępcy bur­mistrza Pako­ści, które to piastował 8,5 roku.

Jesteśmy dumni z jego awansu i dziękujemy za wszyst­kie lata pracy na rzecz pakoskiego samorządu, za pełen profesjonalizm, wiedzę i oddanie. Życzymy wielu suk­cesów, oraz pomyśl­no­ści w kierowaniu nowa jednostką.

Od 1 stycz­nia na stanowisko zastępcy bur­mistrza Pako­ści powołana zostanie dr Róża Sielecka.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD