Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Budżet Obywatel­ski na 2020 rok uchwalony

Nieco ina­czej niż do tej pory będzie wyglądać tegoroczna edycja budżetu obywatel­skiego. Pod­czas sesji, 25 kwiet­nia, radni miej­scy przyjęli uchwałę, która określa zasady funk­cjonowania budżetu obywatel­skiego na 2020 rok. Wprowadzone zmiany zostały omówione i prze­głosowane przez rad­nych pod­czas posiedzeń komisji.

Uchwała nie prze­widuje już podziału gminy na obszar miej­ski i wiej­ski, wprowadzając jeden – obej­mujący obszar całej gminy. W poprzed­nich edycjach budżetu obywatel­skiego miesz­kaniec gminy mógł głosować na 3 projekty, po wprowadzonych zmianach będzie mógł zagłosować na tylko 1 wybrany projekt. Zmienia się rów­nież wymagana liczba osób popierających wniosek na etapie jego składania — według dotych­czasowych zasad wymagane było uzyskanie 15 pod­pisów miesz­kań­ców, obec­nie wymagane będzie uzyskanie 8 pod­pisów miesz­kań­ców popierających dany projekt. Autorzy wniosków, które odrzucone zostaną przez komisję na etapie oceny for­mal­nej, będą mieć moż­liwość odwołania się od takiej decyzji do bur­mistrza Pako­ści w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Ponadto, oprócz dotych­czasowych metod głosowania, miesz­kańcy będą mogli głosować za pomocą plat­formy kon­sul­tacyj­nej. Ostat­nia zmiana dotyczy zadań nie inwestycyj­nych tzw. mięk­kich projek­tów (np. organizacja zawodów spor­towych). Od teraz takie projekty będą mogły być realizowane na terenach nie­stanowiących własność Gminy Pakość.

W kwiet­niu odbyły się ostat­nie wybory soł­tysów i rad sołec­kich na terenie gminy Pakość. Pod­czas sesji bur­mistrz Zyg­munt Groń oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Michał Siem­bab wręczyli soł­tysom listy gratulacyjne.

Mamy rów­nież dobrą wiadomość dla przed­siębior­ców z naszej Gminy, jak i poten­cjal­nych inwestorów. Jak poin­for­mował nas radny powiatu ino­wrocław­skiego Marek Knop Powiat Ino­wrocław­ski, w tym Gmina Pakość zostały ujęte w strefie wol­nocłowej i wolno gospodarczej.

Radni uchwalili 5 uchwał:
- w sprawie zarządzenia poboru podat­ków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen­tów oraz określenia wysoko­ści wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen­tów oraz określenia wysoko­ści wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi składanej przez wła­ściciela nie­ruchomo­ści oraz warun­ków i trybu składania deklaracji za pomocą środ­ków komunikacji elek­tronicz­nej,
- sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/​21, 61/​22, 61/​23, 61/​24, oraz 61/​25, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość,
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien speł­niać projekt Budżetu Obywatel­skiego Gminy Pakość na 2020 r.


Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD