Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Bur­mistrz Pako­ści z absolutorium

Dnia 24 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbyła się XXXII sesja Rady Miej­skiej. Głów­nym tematem obrad było roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok. Rada Miej­ska w Pako­ści jed­nogłośnie zadecydowała o udzieleniu absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści Wiesławowi Kończalowi.

Kolej­nym punk­tem sesji było wystapienie Kierow­nika Referatu Oświaty Kul­tury i Promocji Pana Mariusza Jarzynow­skiego, który przed­stawił infor­macje na temat przy­gotowań gmin­nych placówek oświatowo-​wychowawczych do okresu wakacyj­nego z uwzględ­nieniem organizacji czasu wol­nego dla dzieci i młodzieży oraz roz­patrzenie projektu w sprawie określenia wysoko­ści opłat za korzystanie z wychowania przed­szkol­nego w przed­szkolach publicz­nych prowadzonych przez Gminę.

Następną kwestią było roz­patrzenie projek­tów sprawoz­dań finan­sowych Ośrodka Kul­tury i Turystyki za 2013 rok, które przed­stawiła Pani Dyrek­tor Bar­bara Szat­kow­ska oraz Biblioteki Publicz­nej, które przed­stawiła Pani Olga Kapelińska.

W sali sesyj­nej gościliśmy także nasze siat­karki z klubu SOKÓŁ, które otrzymały za swoje osiągnięcia spor­towe puchary i nagrody z rąk Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala oraz prezesa zarządu MUKS Sokół Hen­ryka Kucharczyka.

Ogółem na sesji Rady Miej­skiej zostało pod­jętych 16 uchwał.
Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD