Twój urząd

Chcesz prowadzić gospodar­stwo rolne, a nie masz upraw­nień? Uzupeł­nij za darmo kwalifikacje!

Obec­nie coraz czę­ściej mówi się o tzw. idei slow life – zmęczeni codzien­nym życiem w mie­ście coraz czę­ściej szukamy alter­natyw dla naszego codzien­nego funk­cjonowania i uciekamy na wieś. Jedną z takich alter­natyw jest prowadzenie własnego gospodar­stwa rol­nego. Co jed­nak zrobić, jeżeli nie mamy odpowied­nich kwalifikacji, by nabyć ziemię rolną?

– W tym celu należy te kwalifikacje uzupeł­nić poprzez ukoń­czenie Kwalifikacyj­nego Kursu Zawodowego, dającego kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia produk­cji rol­niczej (ROL.04). Co istotne, kurs taki można zrealizować w Ino­wrocławiu. Trwa on około 10 miesięcy, realizowany jest w for­mie zaocz­nej. Roz­poczęcie planowane jest na marzec 2022 roku. Sam egzamin odbywać się będzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyj­nej w Koninie. Po ukoń­czeniu Kwalifikacyj­nego Kursu Zawodowego kur­sant otrzymuje Zaświad­czenie wydane zgod­nie z Roz­porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, potwier­dzające zdobycie stosow­nych kwalifikacji. Wów­czas osoba taka ma już otwarte pole do dal­szych działań — mówi Dorota Rąblew­ska z Fun­dacji Eks­pert – Kujawy w Ino­wrocławiu. — Warto wspo­mnieć, że dla osób, które podejdą do egzaminu zawodowego, bez względu na jego wynik koń­cowy, kurs jest bez­płatny — dodaje p. Dorota.

Organizatorem kursu jest Cen­trum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie, a nabór prowadzi Fun­dacja Eks­pert – Kujawy w Ino­wrocławiu, ul. Dwor­cowa 65 (wej­ście od strony ul. Dubienka, par­ter, biuro nr 02). W celu pozyskania szer­szych infor­macji należy kon­tak­tować się mailowo: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicz­nie: 571 471 564.


Rolnicy