Twój urząd

Co z tymi dojazdami?

W związku z zapytaniami miesz­kań­ców Pako­ści dotyczącymi ograniczonych moż­liwo­ści dojazdu do Pako­ści, w szczegól­no­ści w godzinach wieczor­nych, infor­mujemy, że samorząd gminny nie jest organizatorem międzymiastowego zbiorowego trans­portu osobowego.

Gmina Pakość nie pod­pisuje umów z fir­mami prze­wozowymi takimi, jak Mat­bud i inne w sprawach trans­portu osób na liniach prze­wozów regular­nych między miastami. Prze­wozy tego rodzaju, o charak­terze usług publicz­nych, wykonuje Spółka Kujawsko-​Pomorski Trans­port Samo­chodowy, a także pod­mioty prywatne, a decyzje o uruchomieniu linii są suweren­nymi decyzjami prze­woź­ników, na które gmina nie ma żad­nego wpływu. Gmina Pakość zawiera jedynie umowy dotyczące korzystania, w godzinach wskazanych we wniosku, z przy­stan­ków komunikacyj­nych, znaj­dujących się na terenie Gminy i będących jej własno­ścią, na wniosek firm świad­czących takie usługi.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że obowiąz­kiem samorządu gmin­nego, mającym swoje opar­cie w obowiązujących prze­pisach prawa, jest zapew­nienie dowozu dzieci do szkół gmin­nych. Wyboru prze­woź­nika, świad­czącego takie usługi, gmina dokonuje corocz­nie w opar­ciu o prze­prowadzane postępowanie prze­tar­gowe o udzielenie zamówienia publicz­nego.
IMG 4954
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD