Twój urząd

Czekamy na decyzję w sprawie przedszkola

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 20142020 dotyczący zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-​merytorycznej w kon­kur­sie zin­tegrowanym nr RPKP.06.03.01-IZ.0004-​031/​16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.0004-​032/​16.

Instytucja Zarządzająca RPO WKP 20142020 infor­muje, iż Zarząd Wojewódz­twa Kujaw­sko– Pomor­skiego w dniu 2 sierp­nia 2017 pod­jął uchwały nr 31/​1431/​17 oraz 31/​1430/​17 w sprawie prze­dłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-​merytorycznej w kon­kur­sie zin­tegrowanym nr RPKP.06.03.01-IZ.0004-​031/​16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.0004-​032/​16. Ocena formalno-​merytoryczna przed­miotowego kon­kursu została wydłużona do 121 dni roboczych, tj. do dnia 22 września 2017 r.

przedszkole

przedszkole1

wnetrze

wnetrze1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD