Twój urząd

Czekamy na propozycje do Strategii Roz­woju Gminy i zapraszamy na spo­tkania konsultacyjne

Za pomocą znaj­dującej się powyżej zakładki „Strategia – Wyślij ankietę” możecie Pań­stwo zgłaszać swoje propozycje inwestycji i kierun­ków działań, które powinny znaleźć się w Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020.

Przy­pominamy także o zaplanowanych do dnia 18 listopada br. spo­tkaniach kon­sul­tacyj­nych.

Wszyst­kie pytania, jak i propozycje działań lub inwestycji można prze­słać rów­nież w for­mie tradycyj­nej wiadomo­ści e-​mail na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

Osoba do kon­taktu — Rafał Gotow­ski, kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy.

Har­monogram spotkań:

Ter­min

Godzina

Miej­sce

Uczest­nicy

04.11.2013r.

15:00

Ośrodek Kul­tury i Turystyki

słuchacze Uniwer­sytetu
Trzeciego Wieku

05.11.2013r.

14:00

Gim­nazjum w Pakości

młodzież
gimnazjalna

05.11.2013r.

15:00

Cen­trum Infor­macji Turystycznej

Fun­dacja
„Kal­waria Pakoska”

06.11.2013r.

17:00

Świetlica w Rycerzewku

miesz­kańcy
Rycerzewa, Rycerzewka

07.11.2013r.

16:00

Szkoła Pod­stawowa w Kościelcu

miesz­kańcy Kościelca,
Dziar­nowa, Gorzan, Węgierc, Giebni

12.11.2013r.

17:00

Cen­trum Infor­macji Turystycznej

miesz­kańcy
Lud­kowa, Mielna, Wojdala

13.11.2013r.

13:00

Świetlica w Radłowie

miesz­kańcy
Radłowa

13.11.2013r.

17:00

Klub „Jubilat”

miesz­kańcy
osiedla KSM i ulic przyległych

14.11.2013r.

13:00

Świetlica w Rybitwach

miesz­kańcy
Rybitw, Łącka

14.11.2013r.

17:00

Ośrodek Kul­tury i Turystyki

miesz­kańcy Pakości

18.11.2013r.

17:00

Świetlica w Wielowsi

miesz­kańcy Wielowsi, człon­kowie Stowarzyszenia Roz­woju Sołectwa