Twój urząd

Czwart­kowa Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści roz­poczęła się od inter­pelacji złożonych przez Rad­nych, wśród których wymienić można umiej­scowienie tablic infor­macyj­nych dla miesz­kań­ców ulic w okolicy Przy­byszew­skiego i Działyń­skich oraz naprawę awarii oświetlenia na ul. Dworcowej.

W uwagi na zgłoszoną przez Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu koniecz­ność wprowadzenia korekt i uzupeł­nień w Lokal­nym Programie Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023 konieczne było uchylenie dotych­czasowej, obowiązującej uchwały w sprawie przyjęcia Lokal­nego Programu Rewitalizacji i tym samym pod­jęcie przez Rad­nych nowej, już po wprowadzonych korek­tach uchwały.

W dal­szej czę­ści sesji Radni pod­jęli uchwałę w sprawie uzgod­nienia prze­prowadzenia zabiegów pielęgnacyj­nych i kon­ser­wacyj­nych drzew gatunku dąb szypuł­kowy, stanowiący pomniki przyrody.

W Parku Kul­turowym Kal­waria Pakoska objętymi ochroną są 22 sztuki dębów szypuł­kowych stanowiących pomniki przy­rody, tworzących aleję wzdłuż ciągu komunikacyj­nego dla pieszych. Prace pielęgnacyjne i kon­ser­wacyjne polegać będą na usuwaniu posuszu w koronach drzew, cięciom i zabiegom pielęgnacyj­nym, które mają na celu poprawę statystyki drzew poprzez usuwanie suchych lub chorych gałęzi i konarów, zabez­pieczenie uszkodzonych pni i koron drzew, stosowanie wiązań elastycz­nych w celu zapobiegania roz­łamania konarów, oczysz­czenie i zabez­pieczenia środ­kami dezyn­fekującymi miejsc powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów oraz mon­taż lub wymianę tabliczek z napisem Pomnik Przy­rody.
Warto pod­kreślić, iż Gmina Pakość otrzymała dofinan­sowanie z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysoko­ści 40 000,00 zł na prace pielęgnacyjne i konserwacyjne.

W sesji udział wzięli rów­nież miesz­kańcy sołec­twa Gieb­nia, którzy infor­mowali o problemach ze składowiskiem odpadów w Giebni. Prezes Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Maciej Woj­tysiak udzielił wyjaśnień i zaproponował spo­tkanie w celu przed­stawienia szczegółów dotyczących funk­cjonowania składowiska.

IMG 4424 na um i fb

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD