Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Diety rad­nych ze zmianami

Pod­czas gru­dniowej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści radni przyjęli uchwałę w sprawie pod­wyż­szenia miesięcz­nych diet radnych.

1 listopada 2021 r. weszły w życie prze­pisy o wynagrodzeniu osób zaj­mujących kierow­nicze stanowiska pań­stwowe. Na ich mocy wzrastają diety rad­nych oraz wynagrodzenia pracow­ników samorządowych zatrud­nianych na pod­stawie wyboru, w tym starostów, wój­tów, bur­mistrzów i prezyden­tów miast.

Nowelizacja roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 27 paź­dzier­nika 2021 r. prze­widuje znaczny wzrost mak­symal­nej wysoko­ści diet rad­nych z 1,5-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, do 2,4-krotności na pod­stawie prze­pisów ustawy z dnia 23 grud­nia 1999 r. o kształ­towaniu wynagrodzeń w pań­stwowej sferze budżetowej oraz zmianie nie­których ustaw.

Pod­czas gru­dniowej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści radni przyjęli uchwałę w sprawie pod­wyż­szenia miesięcz­nych diet radnych.

Jed­nocześnie należy pod­kreślić, iż od 2017 roku wysokość diet rad­nych nie uległa zmianie.

DSC 4216

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD