Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

do 12 listopada można składać deklaracje dot. odbioru chryzantem

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa uprzej­mie przy­pomina, że deklaracje dotyczące odbioru chryzan­tem należy składać w biurach powiatowych ARiMR wła­ściwych ze względu na miej­sce preferowanego odbioru kwiatów.

Pod­mioty, które są zain­teresowane nieod­płat­nym wykorzystaniem kwiatów, mogą zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie. Ter­min na składanie deklaracji mija 12 listopada 2020 r.

Szczegóły oraz deklaracje na stronie: https://​www​.arimr​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​i​n​s​t​y​t​u​c​j​e​-​z​a​i​n​t​e​r​e​s​o​w​a​n​e​-​o​d​b​i​o​r​e​m​-​c​h​r​y​z​a​n​t​e​m​-​s​k​l​a​d​a​j​a​-​w​n​i​o​s​k​i​-​d​o​-​b​i​u​r​-​p​o​w​i​a​t​o​w​y​c​h​-​a​g​e​n​c​j​i​.​h​t​m​l

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD