Twój urząd

Dobry start 300+”

Zapraszamy do zapoznania się z programem rządowym „Dobry Start”.

Dla kogo świad­czenie „Dobry start 300+”?

1) Świad­czenie „Dobry start” przy­sługuje rodzicom, opiekunom fak­tycz­nym, opiekunom praw­nym, rodzinom zastęp­czym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrek­torom placówek opiekuńczo-​wychowawczych typu rodzin­nego, dyrek­torom regional­nych placówek opiekuńczo-​terapeutycznych oraz osobom uczącym się w wysoko­ści 300 zł raz w roku na dziecko.

2) Świad­czenie „Dobry start” przy­sługuje w związku z roz­poczęciem roku szkol­nego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przy­padku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3) Świad­czenie „Dobry start” przy­sługuje także w przypadku:

  1. ukoń­czenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed roz­poczęciem roku szkol­nego w roku kalen­darzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się koń­czy 20. rok życia;
  2. ukoń­czenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed roz­poczęciem roku szkol­nego w roku kalen­darzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się koń­czy 24. rok życia – w przy­padku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4) W przy­padku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-​wychowawczych, świad­czenie „Dobry start” przy­sługuje nie wcześniej niż od roku kalen­darzowego, w którym dziecko koń­czy 7. rok życia.

Ter­miny i miej­sce składania wniosku

1) Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świad­czenia „Dobry start” są przyj­mowane od dnia 1 sierp­nia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przy­padku wniosków składanych drogą elek­troniczną przez stronę Minister­stwa Rodziny empatia​.mrpips​.gov​.pl lub ban­kowość elek­troniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

2) Wnioski złożone po upływie ter­minu pozostawia się bez roz­patrzenia.

3) Postępowanie w sprawie o świad­czenie „Dobry start” na wniosek osoby, która nie ma miej­sca zamiesz­kania, prowadzi organ gminy lub miasta wła­ściwy ze względu na miej­sce jej czasowego pobytu.

4) For­mularz wniosku o świad­czenie „Dobry start” udostęp­nia organ wła­ściwy prowadzący postępowanie w sprawie świad­czenia dobry start.

Wypłata świad­czenia

1) W przy­padku wniosków złożonych w lipcu i sierp­niu, rodziny świad­czenie otrzymają nie póź­niej niż 30 września. W przy­padku wniosków złożonych w kolej­nych miesiącach gminy będą miały mak­symal­nie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego roz­patrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu uspraw­nienia i przy­spieszenia procesu przy­znawania świad­czenia, w przy­padku jego przy­znania, nie będzie koniecz­no­ści wydania i doręczenia decyzji administracyj­nej (decyzja byłaby wydawana jedynie w przy­padku odmowy przy­znania świad­czenia i w sprawach świad­czeń nienależ­nie pobranych). Osoby ubiegające się otrzymają infor­mację o przy­znaniu świad­czenia na podany we wniosku adres e-​mail, zaś w przy­padku braku adresu e-​mail, zostaną poin­for­mowane o moż­liwo­ści osobistego odbiory infor­macji o przy­znaniu świad­czenia — nieodebranie takiej infor­macji nie będzie jed­nak wstrzymywało wypłaty świadczenia.

pdfUlotka rządowa „Dobry Start”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD