Twój urząd

Dofinan­sowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 kwiet­nia rusza nabór wniosków o przy­znanie pomocy finan­sowej z budżetu pań­stwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Pomoc finan­sowa skierowana jest do wszyst­kich Kół Gospodyń Wiej­skich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiej­skich prowadzonym przez Agen­cję Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa.

Kwoty pomocy finan­sowej wynoszą:
5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiej­skich liczących do 30 człon­ków,
6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiej­skich liczących od 31 do 75 człon­ków,
7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiej­skich liczących ponad 75 członków.

Pomoc finan­sowa powinna być prze­znaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiej­skich, związanych w szczegól­no­ści z:
• prowadzeniem działal­no­ści społeczno-​wychowawczej i oświatowo-​kulturalnej w środowiskach wiej­skich;
• prowadzeniem działal­no­ści na rzecz wszech­stron­nego roz­woju obszarów wiej­skich;
• wspar­ciem roz­woju przed­siębior­czo­ści kobiet;
• inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warun­ków życia i pracy kobiet na wsi;
• upo­wszech­nianiem i roz­wijaniem form współ­działania, gospodarowania i racjonal­nych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
• reprezen­towaniem interesów środowiska kobiet wiej­skich wobec organów administracji publicz­nej;
• roz­wijaniem kul­tury ludo­wej, w tym w szczegól­no­ści kul­turę lokalną i regionalną.

Pomoc jest przy­znawana do wyczer­pania środ­ków finan­sowych na ten cel, zgod­nie z kolej­no­ścią złożenia prawidłowo wypeł­nionego wniosku, jed­nakże nie dłużej niż do 30 września br.

Wnioski o przy­znanie pomocy finan­sowej należy składać do kierow­nika biura powiatowego Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa wła­ściwego ze względu na siedzibę koła, na for­mularzu opracowanym i udostęp­nionym przez Agen­cję Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa.