Twój urząd

Dojechać do Pakości

We wtorek, 20 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się spo­tkanie, poświęcone próbom roz­wiązania problemu dojazdu do Pako­ści z kierunku Ino­wrocławia, szczegól­nie w dni wolne od pracy. Problem taki został zgłoszony pod­czas ostat­niej Sesji Rady Miej­skiej i dotyczył głów­nie godzin wieczor­nych, w soboty i niedziele.

W spo­tkaniu uczest­niczyli: Bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej p. Jerzy Joachimiak, radna p. Renata Proskura, sekretarz Gminy p. Joanna Zemełka, pod­in­spek­tor ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego p. Radosław Dąbrow­ski oraz zaproszeni prze­woź­nicy, obec­nie obsługujący wspo­mnianą trasę: p. Hen­ryk Kucharczyk-​Matbud, p. Mariusz Kwiatkowski-​PKS Ino­wrocław oraz p. Michał Pipin-​Sprint Trans.

Wprowadzenie dodat­kowych połączeń autobusowych na trasie Pakość — Ino­wrocław w godzinach wieczor­nych w tygo­dniu, jak i sobotę oraz nie­dzielę związanie jest z oceną ren­tow­no­ści tych połączeń. Prze­woź­nicy zwrócili ponadto uwagę na problem braku na rynku pracy kierow­ców do prze­wozów osobowych. Uruchomienie dodat­kowych kur­sów z punktu widzenia prze­woź­ników byłoby moż­liwe, w przy­padku osiągnięcia korzyst­nego rachunku ekonomicz­nego, a taki można uzyskać przy odpowied­niej ilo­ści osób, korzystających z przewozów.

Spo­tkanie nie przyniosło kon­kret­nych propozycji. Roz­mowy dotyczące roz­wiązania problemu dojazdu do Pako­ści w godzinach późno wieczor­nych będą kontynuowane.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD