Twój urząd

Dotacje do inwestycji chroniących środowisko

Rada Miej­ska w Pako­ści 12 lutego 2015 r., pod­jęła Uchwałę Nr III/​29/​2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinan­sowanie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i spo­sobu jej rozliczania.

Niniej­sza uchwała prze­widuje udzielanie dotacji ze środ­ków budżetu na dofinan­sowanie kosztów:

  • budowy przy­domowych oczysz­czalni ścieków,
  • budowy zbior­ników bez­od­pływowych ścieków,
  • utylizacji i trans­portu zdemon­towanych wyrobów zawierających azbest,
  • zakupu i mon­tażu nowego ekologicz­nego źródła ciepła, wykonanie proekologicz­nego sys­temu ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego),
  • zakupu i mon­tażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ener­gii do pod­grzewania wodyużyt­kowej i/​lub wspomagania cen­tral­nego ogrzewania (instalacje solarne, pompy ciepła.

Dofinan­sowanie odbywa się w for­mie refun­dacji w czę­ści poniesionych na terenie Gminy Pakość kosz­tów ww. inwestycji.
Wysokość dofinan­sowania, które udzielane jest jed­norazowo wynosi odpowiednio:

  • do budowy przy­domowych oczysz­czalni ścieków: do 50 % war­to­ści zadania, nie więcej jed­nak niż 2.000,00 zł na gospodar­stwo domowe,
  • do budowy zbior­ników bez­od­pływowych ścieków: do 50 % war­to­ści zadania, nie więcej jed­nak niż 2.000,00 zł na gospodar­stwo domowe,
  • do utylizacji i trans­portu zdemon­towanych wyrobów zawierających azbest: 80% powierzchni obiektu, z której zdemon­towano ww. wyroby, zgłoszonego we wniosku, nie więcej jed­nak niż 3.000,00 zł,
  • do zakupu i mon­tażu nowego ekologicz­nego źródła ciepła lub do wykonania proekologicz­nego sys­temu ogrzewania: 1.000,00 zł na gospodar­stwo domowe,
  • do zakupu i mon­tażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ener­gii do pod­grzewania wody użyt­kowej i/​lub wspomagania cen­tral­nego ogrzewania: 1.000,00 zł na gospodar­stwo domowe.

O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspól­noty miesz­kaniowe, osoby prawne, przed­siębiorcy oraz jed­nostki sek­tora finan­sów publicz­nych będące gmin­nymi lub powiatowymi osobami praw­nymi, speł­niające warunki określone w Uchwale Nr III/​29/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 12 lutego 2015 r.

Warunki dofinan­sowania oraz druk wniosku o przy­znanie dofinan­sowania można znaleźć w ww. Uchwale Nr III/​29/​2015 zamiesz­czonej na stronie Biuletynu Infor­macji Publicz­nej Gminy Pakość

odnośnik do uchwały

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD