Twój urząd

Dotacje na zabytki położone na terenie Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na rok 2022 – nabór wniosków

Depar­tament Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich i robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków, położonych na obszarze Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kul­turowego i dziedzic­twa narodowego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, wspieranie działań wła­ścicieli i zarząd­ców zabyt­ków dla zapew­nienia ochrony i kon­ser­wacji war­to­ściowych elemen­tów sub­stan­cji zabytkowej.

O dotacje mogą ubiegać się osoba fizyczna lub jed­nostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własno­ści, użyt­kowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Szczegóły pod adresem: https://​www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl/​k​u​l​t​u​r​a​-​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​37902​-​d​o​t​a​c​j​e​-​n​a​-​z​a​b​y​t​k​i​-​p​o​l​o​z​o​n​e​-​n​a​-​t​e​r​e​n​i​e​-​w​o​j​e​w​o​d​z​t​w​a​-​k​u​j​a​w​s​k​o​-​p​o​m​o​r​s​k​i​e​g​o​-​n​a​-​r​o​k​-​2022​-​n​a​b​o​r​-​w​n​i​o​s​k​o​w