Twój urząd

Druga sesja nowej rady

Dzisiaj, tj. 6 grud­nia br. odbyła się druga w tej kaden­cji Sesja Rady Miej­skiej. Pod­czas posiedzenia wybrani zostali człon­kowie komisji stałych, a także pod­jęto istotne dla miesz­kań­ców uchwały m.in. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji radni składali inter­pelacje, wśród których wymienić można zakup i mon­taż znaków drogo­wych na ulicy Szkol­nej czy mon­taż lampy ulicz­nej przy Orliku na osiedlu Mogileń­skim. Zgod­nie z ustalonym porząd­kiem obrad pod­jęto rów­nież uchwały w sprawie zmiany Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20182031 oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2018 rok.

Następ­nie radni pod­jęli uchwałę w określenia wysoko­ści stawek podatku od nie­ruchomo­ści:

1. od grun­tów:
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1 m2 powierzchni – 0,91 zł,
- pod wodami powierzch­niowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbior­ników sztucz­nych od 1 ha powierzchni – 4,71 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1 m² powierzchni – 0,32 zł,
- nie­zabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź­dzier­nika 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miej­scowy plan zagospodarowania prze­strzen­nego prze­widuje prze­znaczenie pod zabudowę miesz­kaniową, usługową albo zabudowę o prze­znaczeniu mieszanym obej­mującym wyłącz­nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej­ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grun­tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń­czono budowy zgod­nie z prze­pisami prawa budow­lanego od 1 m² powierzchni – 3,09 zł.

2. od budyn­ków lub ich czę­ści od 1 m² powierzchni użyt­kowej:
- miesz­kal­nych – 0,70 zł,
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej – 23,40 zł,
- zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew­nym – 10,98zł,
- związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świad­czeń – 4,78 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego – 5,50 zł, z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 7,50 zł od 1 m² powierzchni użyt­kowej.

3. od budowli: 2% ich war­to­ści określonej na pod­stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat­kach i opłatach lokalnych.

Pod­czas sesji uchwalono rów­nież uchwałę w sprawie obniżenia śred­niej ceny skupu żyta, będącą pod­stawą naliczania podatku rol­nego na 2019 rok na obszarze Gminy Pakość z kwoty 54,36 za 1 dt do kwoty 47,00 za 1 dt oraz uchwałę w sprawie opłaty tar­gowej. Wysokość dzien­nej stawki opłaty tar­gowej od osób fizycz­nych, osób praw­nych oraz jed­nostek nie­po­siadających osobowo­ści praw­nej dokonujących sprzedaży na tar­gowisku „Mój Rynek” w Pako­ści wynosi:
- ze stoisk prze­znaczonych do sprzedaż artykułów rolno-​spożywczych – 12,00 zł,
- ze stoisk prze­znaczonych do sprzedaży artykułów prze­mysłowych – 25, 00 zł,
- ze stoisk zamkniętych wyposażonych w wodę i ener­gię elek­tryczną – 35,00 zł,
- w miej­scach poza tar­gowiskiem miej­skim na terenie miasta Pako­ści – 100,00 zł,
- przy cmen­tarzu parafial­nym w okresie od 25 paź­dzier­nika do 2 listopada od sprzedaży wień­ców, kwiatów, zniczy i świerku – 50,00 zł,
- na terenie miasta Pako­ści w okresie od 15 grud­nia do 31 grud­nia od sprzedaży choinek, ozdób choin­kowych, świerku – 50,00 zł,
- na terenie miasta Pako­ści w okresie od 15 do 31 grud­nia od sprzedaży fajer­wer­ków – 100 zł.

Na zakoń­czenie sesji wybrani zostali człon­kowie komisji.

Komisja Rewizyjna: Mariusz Augustyn, Danuta Jagodziń­ska, Roman Kac­przak, Józef Per­dał, Radosław Siekierka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Mariusz Augustyn, Bar­bara Białecka, Danuta Jagodziń­ska, Jerzy Joachimiak, Tomasz Oset.

Komisja Budżetu i Roz­woju Gospodar­czego: Joanna Błaszak, Bar­bara Białecka, Ryszard Kuflewicz, Jacek Orzechow­ski, Marek Szymborski.

Komisja Oświaty, Kul­tury, Sportu i Promocji Gminy: Mariusz Augustyn, Joanna Błaszak, Jacek Orzechow­ski, Józef Per­dał, Renata Proskura.

Komisja Spraw Spo­łecz­nych, Zdrowia, Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska: Jerzy Joachimiak, Roman Kac­przak, Tomasz Oset, Renata Proskura, Radosław Siekierka.