Twój urząd

Dwie szkoły pod­stawowe w Pakości

Nie­wąt­pliwie głów­nym i naj­waż­niej­szym tematem wtor­kowej sesji Rady Miej­skiej było przyjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół pod­stawowych i gim­nazjów do nowego ustroju szkol­nego.

Projekt zakładał, że w Pako­ści powstaną dwie odrębne 8-​letnie szkoły pod­stawowe: dotych­czasowa Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich oraz Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego w miej­scu obec­nego gim­nazjum. Projekt określał rów­nież granice obwodów publicz­nych szkół pod­stawowych. Zgod­nie z ustawą Prawa oświatowego gim­nazja zakoń­czą działal­ność 31 sierp­nia 2019 r. Sze­ściolet­nie szkoły – prowadzone przez gminę – staną się placów­kami ośmiolet­nimi. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 rad­nych, 1 radny był prze­ciw oraz 1 radny wstrzymał się od głosu.

W dal­szej czę­ści sesji przyjęto projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gmin­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162024,
- w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
- w sprawie oceny aktual­no­ści stadium uwarun­kowań i kierun­ków zagospodarowania prze­strzen­nego oraz miej­scowych planów zagospodarowania prze­strzen­nego Gminy Pakość,
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017r. ‚
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20172029,
- w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nie­ruchomo­ści w for­mie aportu do Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Spółka z ograniczoną odpowiedzial­no­ścią w Pako­ści i objęcia z tego tytułu udziałów w pod­wyż­szonym kapitale zakładowym,
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bez­dom­nymi oraz zapobiegania bez­dom­no­ści zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2017,
- w sprawie wyrażenia zgody na zmianę prawa własno­ści do nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Łącko gm. Pakość na prawo własno­ści do nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w obrębie Łącko gm. Pakość, będącej własno­ścią Pol­skiego Związku Łowiec­kiego,
- w prawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Pakość nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako działka nr 43/​16 położonej w m. Jan­kowo, gm Pakość stanowiącej współ­własność osób fizycz­nych,
- w sprawie zatwier­dzenia planu pracy komisji Rewizyj­nej Rady Miej­skiej w Pako­ści na 2017 rok,
- w sprawie zatwier­dzenia planu pracy stałych komisji Rady Miej­skiej w Pako­ści na 2017 rok,
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysoko­ści i zasad wypłacania diet rad­nym Rady Miej­skiej w Pakości,

Ponadto rani zapoznali się ze sprawoz­daniami z działal­no­ści Bur­mistrza Pako­ści w okresie od 23 grud­nia 2016 r do 21 lutego 2017 r. i działal­no­ści Komisji Rewizyj­nej Rady Miej­skiej w Pako­ści za okres od stycz­nia 2016 r. do grudni 2016 r. oraz z infor­macją o realizacji uchwał Rady Miej­skiej w Pako­ści pod­jętych w 2016 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD