Twój urząd

Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy ponad 31 ton wyrobów zawierających azbest

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, w 2021 r. wykonaliśmy I etap przed­się­wzięcia pn.: „Uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Środki na realizację zadania stanowiły dotację z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie oraz Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu, w wysoko­ści 70 % jego kosz­tów kwalifikowanych. Przed­miotowe prace na terenie naszej gminy realizowała firma ECO-​POL Sp. z o.o. z siedzibą w Prusz­czu, wyłoniona w wyniku prze­prowadzonego w trybie zapytania ofer­towego postępowania o udzielenie zamówienia. Odpady zostały uniesz­kodliwione na składowisku odpadów nie­bez­piecz­nych w Małociechowie.
W ramach ww. zadania wykonano demon­taż, trans­port oraz uniesz­kodliwienie wyrobów zawierających azbest z 17 obiek­tów położonych na terenie Gminy Pakość. W 2021 r. uniesz­kodliwiono 31,16 Mg wyrobów zawierających azbest, za łączna kwotę: 15 503,83 zł.

logo rgb pozioma