Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Fun­dusze unijne w Gminie Pakość

W bieżącym roku koń­czy się okres obowiązywania Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego na lata 20142020, w ramach którego m.in. gminy mogły pozyskiwać środki unijne na realizację waż­nych dla ich miesz­kań­ców zadań.

To ze środ­ków tego programu wybudowano szereg nowych dróg, sieci kanalizacyj­nych i wodociągowych, pobudowano nowe przed­szkola i żłobki. Inwestowano rów­nież w tzw. „projekty mięk­kie” ukierun­kowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem spo­łecz­nym. Gmina Pakość jest na terenie wojewódz­twa kujaw­sko – pomor­skiego, a przede wszyst­kim naszego regionu jed­nym z liderów pozyskiwania środ­ków pochodzących z fun­duszy unij­nych. Poniżej przed­stawiamy mapę obrazującą war­tość dofinan­sowania unij­nego w pod­pisanych umowach w RPO WK-​P na lata 20142020 na 1 miesz­kańca we wszyst­kich gminach wojewódz­twa kujaw­sko – pomorskiego.

pdfMapka 1.51 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD