Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Gmina Pakość ma uzyskać dotację

Zgod­nie z wynikami kon­kursu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020 oś Priorytetowa V: Roz­wój cyfrowy JST oraz wzmoc­nienie cyfrowej odpor­no­ści na zagrożenia REACT-​EU, Gmina Pakość ma uzyskać dotację w wysoko­ści 290 910,00 zł.

Głów­nym celem projektu jest zwięk­szenie cyber­bez­pieczeń­stwa jed­nostek samorządu terytorial­nego, wspar­cie roz­woju cyfrowego oraz edukację w zakresie wykorzystywania nowoczesnych tech­nologii do nauki i pracy zdal­nej w warun­kach pan­demicz­nych. W ramach grantu Gmina Pakość planuje wykonanie moder­nizacji środowiska infor­matycz­nego poprzez zakupy sprzętu, oprogramowania i licen­cji koniecz­nych do realizacji projektu oraz szeregu działań edukacyjno-​doradczych.

cyfryzacja

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD